Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

predávajúceho - Mgr. art. Marek Šalata, Veličná 76, 02754, Veličná, IČO: 52102955, DIČ: 1086469890, zapísaný v Živnostenskom registry Okresného úradu Dolný Kubín, číslo živnostenského registra 530-12386 (ďalej len ako "Reklamačný poriadok")


Všeobecné ustanovenia

 1. Reklamačný poriadok je odlišný pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom a pre kupujúceho, ktorý je podnikateľom. Nižšie uvedené ustanovenia reklamačného poriadku sa vzťahujú na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom. Vzťahy s kupujúcim, ktorý je podnikateľom sa riadia podľa ustanovenia § 436 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 2. Spotrebiteľom sa rozumie v zmysle § 52 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a tiež sa ním rozumie v zmysle § 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 3. Reklamačný poriadok tvorí súčasť obchodných podmienok. Zaškrtnutím políčka "Súlasím s obchodnými podmienkami" pred odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že bol s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom oboznámený a porozumel všetkým jeho ustanoveniam.
 4. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke www.folkpets.sk . Reklamačný poriadok sa vzťahuje aj na všetky ostatné formy nákupu uvedené vo všeobecných obchodných podmienkach predávajúceho.
 5. Kupujúci berie na vedomie, že zobrazenie produktov na stránke predávajúceho sa môže v skutočnosti líšiť vo farebnosti, lesku, iných viditeľných vlastnostiach produktu. Toto odlíšenie môže byť spôsobené zachytením produktu na fotografii a následným zobrazením na monitore počítača, pričom fotografické zobrazenie a monitor môžu zobrazovať produkt s miernym skreslením. Predávajúci nezodpovedá za túto odlišnosť zobrazenia produktu a táto skutočnosť nie je dôvodom na reklamáciu produktu. Kupujúci - spotrebiteľ môže z tohto dôvodu však vždy využiť právo odstúpiť od zmluvy v zmysle VOP.
Kontrola tovaru pri prevzatí

 1. Kupujúci by mal vo vlastnom záujme skontrolovať kompletnosť a bezchybný stav obalu tovaru a výrobku samotného ihneď po doručení. Dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase prevzatia od dopravcu.
 2. Ak dodaný tovar nemá vlastnosti, o ktoré prejavil spotrebiteľ záujem a ktoré sa zhodujú s popisom poskytnutým dodávateľom, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve, ako aj všetky kupujúcim účelne vynaložené náklady v súvislosti s tým znáša predávajúci.


Záručná doba a záručné podmienky

 1. Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ nie je pre konkrétny tovar stanovená záručná doba iná. Záručná doba pre kupujúceho, ktorý je podnikateľ je 6 mesiacov. Predĺženú záruku poskytujeme iba súkromným osobám. Predĺžená záruka u psích obojkov sa týka iba samotného BioThane popruhu a mosadzného kovania pri bežnom používaní.
 2. Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim alebo ním poverenou osobou. Záručná doba sa predlžuje o čas, ktorý bol výrobok v oprave, na základe priložených dokladov o oprave (reklamácii).
 3. Zákazník je povinný riadiť sa pokynmi a odporúčaniami výrobcu na používanie daného výrobku.
 4. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť u predávajúceho alebo určenej osoby. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Informácie o servisných miestach a určených osobách pre záručný a pozáručný servis poskytne predávajúci kupujúcemu na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
 5. Pokiaľ tovar vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho, má kupujúci právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vady tovaru.
Uplatnenie a riešenie reklamácie v záručnej dobe

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Ak spotrebiteľ zistí, že vec má vadu, nemá vec ďalej používať, ale je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho. Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.
 2. Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu na adrese predávajúceho v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar na adresu predávajúceho a doručí predávajúcemu prejav vôle kupujúceho uplatniť si svoje právo na reklamáciu (ďalej len "Oznámenie o uplatnení reklamácie") napr. vo forme vyplneného Reklamačného formulára na uplatnenie reklamácie, ktorý je umiestnený na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho.
 3. Reklamačné konanie týkajúce sa tovaru, ktorý sa dá doručiť predávajúcemu začína dňom, kedy sú splnené kumulatívne nasledujúce podmienky: a) doručenie Oznámenia o uplatnení reklamácie predávajúcemu (resp. doručenie Reklamačného formulára, ak ho kupujúci využije), b) doručenie reklamovaného tovaru od kupujúceho predávajúcemu.
 4. Reklamovaný tovar neposielajte na dobierku, zásielka nebude prevzaná. Tovar odporúčame riadne zabaliť, poistiť a poslať doporučene.
 5. Predávajúci poučil kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka tak, že umiestnil tieto obchodné a reklamačné podmienky na príslušnej podstránke elektronického obchodu predávajúceho a kupujúci mal možnosť si ich prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
 6. Kupujúci je povinný v Oznámení o uplatnení reklamácie pravdivo uviesť všetky požadované informácie, najmä presne označiť druh a rozsah vady tovaru; kupujúci zároveň uvedie, ktoré zo svojich práv vyplývajúcich z ust. § 622 a 633 Občianskeho zákonníka uplatňuje. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby oprávnenej výrobcom tovaru na vykonávanie záručných opráv (ďalej len "určená osoba"). Zoznam určených osôb je uvedený v záručnom liste alebo ho kupujúcemu zašle na jeho žiadosť predávajúci.
 7. Predávajúci alebo určená osoba vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť reklamované vady tovaru a ešte raz poučí spotrebiteľa o jeho právach. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 8. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje a zároveň je povinný bezodkladne informáciu o svojom rozhodnutí doručiť predávajúcemu. Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci alebo určená osoba povinná určiť spôsob vybavenia ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar.
 9. Ak kupujúci reklamáciu tovaru uplatnil počas prvých 12 mesiacov od uzavretia kúpnej zmluvy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe vyjadrenia znalca alebo stanoviska vydaného autorizovanou, notifikovanou alebo akreditovanou osobou alebo stanoviska určenej osoby (ďalej len "odborné posúdenie tovaru"). Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemôže predávajúci od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie tovaru ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením tovaru.
 10. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od uzavretia kúpnej zmluvy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať tovar na odborné posúdenie. Ak kupujúci tovar zašle na odborné posúdenie určenej osobe uvedenej v doklade o vybavení reklamácie, náklady odborného posúdenia tovaru, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za reklamovanú vadu tovaru, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia tovaru záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenej reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie tovaru, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 11. Kupujúci nemá právo uplatniť si právo zodpovednosti za vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.
 12. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný bezvadný tovar s rovnakými alebo lepšími technickými parametrami, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 13. Predávajúci nezodpovedá za vady tovaru:
  a) ak ide o zjavnú vadu, ktorú kupujúci mohol zistiť kontrolou zásielky pri doručení tovaru a ktorú neoznámil bezodkladne prepravcovi pri preberaní tovaru,
  b) ak kupujúci neuplatnil svoje právo, týkajúce sa zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru do konca záručnej doby tovaru,
  c) ak je vadou tovaru mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim,
  d) ak vada tovaru vznikla používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou intenzitou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
  e) ak vada tovaru vznikla neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  f) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými zásadami obvyklého používania tovaru,
  g) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami,
  h) ak vada tovaru vznikla poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením,
  i) ak vada tovaru vznikla neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
  j) ak vada tovaru vznikla zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby.
 14. Povinnosťou predávajúceho je vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: a) výmenou tovaru, b) vrátením kúpnej ceny tovaru, c) odovzdaním opraveného tovaru, d) vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, e) písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia, f) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
 15. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O výsledku vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania telefonicky alebo e-mailom a zároveň mu bude spolu s tovarom, resp. prostredníctvom e-mailu doručený doklad o vybavení reklamácie.
 16. V prípade výmeny tovaru za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedená informácia o výmene tovaru, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe kúpnej zmluvy a tohto reklamačného dokladu.
 17. V prípade odstrániteľnej vady, bude reklamácia vybavená podľa rozhodnutia kupujúceho na základe jeho práv nasledujúcim spôsobom:
  a) predávajúci vadný tovar vymení alebo
  b) predávajúci zabezpečí odstránenie vady
 18. Predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ však môže namiesto odstránenia vady, teda namiesto opravy, požadovať výmenu vadnej veci za bezvadnú, teda bezchybnú, resp. ak sa vada týka iba súčasti veci, tak výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 19. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho na základe jeho práv reklamáciu nasledujúcim spôsobom:
  a) výmenou tovaru za iný funkčný tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov, alebo
  b) v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny za tovar. 
 20. Právo výberu, či sa uplatní právo na výmenu veci alebo na vrátenie kúpnej ceny, má spotrebiteľ. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť.
 21. V prípade iných neodstrániteľných vád, teda takých, ktoré sa síce odstrániť nedajú, ale nebránia riadnemu užívaniu veci (napr. funkčný, ale poškriabaný elektrospotrebič), má spotrebiteľ právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Výška zľavy je vecou dohody medzi kupujúcim a predávajúcim.
 22. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na vady uvedené v Oznámení o reklamacií.
 23. Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát (tj. rovnaká vada sa vyskytne aspoň po tretíkrát).
 24. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
 25. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie vady tovaru je po tom, ako využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie vady tovaru a bez ohľadu na výsledok reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.
 26. Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 27. V prípade, že sa jedná o starší produkt, ktorý nie je už na trhu dostupný, reklamácia bude vybavená adekvátnou náhradou, alebo bude vystavený dobropis vo výške pôvodnej ceny výrobku, pípadne adekvátnym spôsobom podľa dohody s kupujúcim.
 28. V prípade, že kupujúci požiada o odstránenie závady spôsobenej vlastným zavinením poškodeného výrobku, nejedná sa o záručnú reklamáciu, ale o "platenú opravu" mimo záručných podmienok. O výške nákladov na opravu bude zákazník vopred informovaný e-mailovou správou.
 29. Predávajúci poskytuje záručný list k tovaru. Ako záručný doklad môže slúžiť doklad o kúpe.
 30. V prípade, ak kupujúci objednal tovar inak, ako objednaním cez webovú stránku predávajúceho, doručí predávajúci kupujúcemu spolu s dodaným tovarom tieto dokumenty: Všeobecné obchodné podmienky, Reklamačný poriadok, Reklamačný formulár, Formulár odstúpenia od zmluvy a poučenie o Zásadách ochrany osobných údajov.
 31. Reklamačný formulár (alebo iné Oznámenie o uplatnení reklamácie) a tovar určený na reklamáciu je potrebné doručiť na adresu:

FolkPets

Svidnícka 6

82103

Bratislava

Reklamačný formulár je možné doručiť aj elektronicky na info@folkpets.sk .


Alternatívne riešenie sporov

 1. Kupujúci - spotrebiteľ má právo na tzv. alternatívne riešenie sporu v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 2. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len "subjekt ARS") podľa zákona 391/2015 Z. z.
 3. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona 391/2015 Z. z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z. z., možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.
 4. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia ( www.soi.sk ) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (https://www.economy.gov.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 5. Alternatívne riešenie sporov môže využiť v zmysle § 2 citovaného zákona len spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
 6. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou.
 7. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.
 8. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Alternatívne riešenie sporu orgánmi ARS je bezodplatné (samotné vedenie konania). Iné platby, ako je poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu a úhradu podľa § 10 ods. 4 citovaného zákona (úhrada za materiálne náklady zhotovenia kópií, zadováženia trvanlivých nosičov a odoslania trvanlivých nosičov), nesmie subjekt ARS vyžadovať.

Reklamačný poriadok kupujúceho, ktorý je podnikateľským subjektom (iný subjekt ako spotrebiteľ)

 1. Reklamačný poriadok je odlišný pre kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom a pre kupujúceho, ktorý je podnikateľom. Vyššie uvedené ustanovenia reklamačného poriadku sa vzťahujú na kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom. Vzťahy s kupujúcim, ktorý je podnikateľom sa riadia podľa ustanovenia § 436 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 2. Spotrebiteľom sa rozumie v zmysle § 52 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a tiež sa ním rozumie v zmysle § 2 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.


Záverečné ustanovenia

 1. Tento Reklamačný poriadok ako súčasť Všeobecných obchodných podmienok predávajúceho platí v znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
 2. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.folkpets.sk, si vyhradzuje právo na zmenu reklamačných podmienok bez predošlého upozornenia. V prípade zmeny reklamačných podmienok, sa riadi celý proces reklamácie prostredníctvom tých reklamačných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.

Znenie tohto Reklamačného poriadku je účinné od 20.03.2020

Verzia dokumentu: RP 05/20