Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

predávajúceho - Mgr. art. Marek Šalata, Veličná 76, 02754, Veličná, IČO: 52102955, DIČ: 1086469890, zapísaný v Živnostenskom registry Okresného úradu Dolný Kubín, číslo živnostenského registra 530-12386 (ďalej len "predávajúci")

Meno: Mgr. art. Marek Šalata

Adresa: Veličná 76, 02754, Veličná

Zapísaný v: Živnostenský register Okresného úradu Dolný Kubín, číslo živnostenského registra 530-12386

IČO: 52102955

DIČ: 1086469890

E-mailový kontakt: info@folkpets.sk

Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104

fax č.: 02/ 58272 170

https://www.soi.sk 

https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi


Vymedzenie pojmov a všeobecné ustanovenia

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim-spotrebiteľom uzatvorením kúpnej zmluvy a tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi zmluvnými stranami. Kupujúcim-spotrebiteľom môžu byť tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa rozumie zakúpenie tovaru kupujúcim od predávajúceho na webovej stránke www.folkpets.sk (event. po dohode s predávajúcim emailovou objednávkou).
 2. Predávajúci je prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho.
 3. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré pri uzatváraní kúpnej zmluvy podľa týchto obchodných podmienok nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytnutí služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.
 4. Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, dostala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je taktiež každá osoba, ktorá si ponúkaný tovar objednala zaslaním e-mailu a e-mailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a súhlas s obchodnými podmienkami predávajúceho.
 5. Zmluvné strany si môžu dohodnúť ustanovenia odchylne od týchto VOP a musia tak urobiť výslovne v uzatváranej kúpnej zmluve. V takomto prípade budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito VOP. Novo dohodnuté obchodné podmienky nesmú byť v rozpore s inými právnymi úpravami (skrátenie lehoty na vrátenie tovaru, záručnej doby a pod.).


Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru a jeho odoslania predávajúcemu. Pre správne a riadne vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Každá objednávka by mala obsahovať: kontaktné údaje kupujúceho (meno, telefónne číslo, emailovú adresu, adresu), presný názov tovaru, počet kusov a spôsob platby a doručenia tovaru, príp. iné informácie.
 3. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb. Objednávka sa jej odoslaním stáva pre kupujúceho záväznou, teda je návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim.
 4. Kupujúcemu je po odoslaní objednávky v e-shope automaticky generovaný a odoslaný informačný e-mail o tom, že predávajúcemu bola e-shopom doručená objednávka kupujúceho na spracovanie.
 5. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 6. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe faktúry vystavenej a doručenej predávajúcim kupujúcemu. Faktúra bude odoslaná elektronicky. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho.
 7. Faktúra môže byť na želanie kupujúceho vystavená i v tlačenej podobe a zaslaná kupujúcemu spolu s tovarom. O tejto požiadavke musí kupujúci vopred písomne informovať predávajúceho. Faktúra bude vystavená v tlačovej podobe a zaslaná kupujúcemu spolu s tovarom aj v prípade, že si kupujúci zvolí platbu na dobierku.
 8. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy sa rozumie rovnako zaslanie cenovej ponuky vyhotovenej predávajúcim na základe emailovej objednávky kupujúceho. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza v tomto prípade písomným potvrdením (elektronicky) cenovej ponuky kupujúcim.
 9. Ak predávajúci nie je schopný splniť objednávku alebo jej časť v lehote na vybavenie objednávky pri vynaložení maximálneho úsilia, môže predávajúci objednávku stornovať o čom kupujúcemu pošle e-mail. Taktiež má predávajúci právo zrušiť objednávku, pokiaľ kupujúci v objednávke uviedol nepravdivé alebo zavádzajúce údaje, ktoré nie je možné overiť, napríklad nesprávny e-mail, telefonický kontakt alebo nesprávna resp. neexistujúca adresa. Ak kupujúci zaplatil preddavok, tento je mu povinný predávajúci vrátiť do 14 dní.
 10. Informácie, ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby, pričom ich ďalšie spracúvanie v zmysle ochrany osobných údajov je uvedené v "Zásady ochrany osobných údajov".


Platobné podmienky

 1. Cena produktov objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej len "kúpna cena") je uvedená na webovej stránke predávajúceho. Kúpna cena konkrétneho produktu je uvedená nezameniteľne pri každom produkte a obsahuje daň z pridanej hodnoty v stanovenej výške podľa platného právneho predpisu Slovenskej republiky. V prípade emailovej objednávky, zašle predávajúci kupujúcemu cenovú ponuku e-mailom.
 2. Kúpna cena produktov nezahŕňa cenu dopravy, ani iné náklady súvisiace s dodaním produktov.
 3. Všetky obchodné a iné akcie platia do vypredania zásob, ak pri danom tovare nie je uvedené inak.
 4. Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Právom predávajúceho je kedykoľvek upraviť predajnú cenu tovaru, ktorá je uvedená na internetovej stránke elektronického obchodu, v prevádzke predávajúceho. Takáto zmena sa nevzťahuje na kúpne zmluvy uzatvorené pred zmenou ceny, bez ohľadu na to, že ešte neprišlo k dodaniu tovaru.
 5. Kupujúci majú nárok využiť zľavové kódy, resp. kupóny, ktoré im poskytnú zľavu zo základnej ceny tovarov. Zľavové kódy, resp. kupóny je potrebné uviesť zadaním hesla v objednávke priamo v internetovom obchode.
 6. Kupujúci má možnosť dobrovoľne zaokrúhliť konečnú cenu objednávky na vyššiu sumu v prospech predávajúceho, čím podporí aktivity predávajúceho.
 7. Základným platidlom je mena euro.
 8. Možnosti platby na našom e-shope a ich spoplatnenie:
 • bankový prevod - zadarmo
 • dobierka - 1 € s DPH (len na území SR)

Poplatky za prepravu

 1. Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene produktu. Tieto budú vyčíslené vo faktúre alebo v cenovej ponuke zaslanej e-mailom a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou. Cena prepravných nákladov je tiež uvedená na webovej stránke predávajúceho. Cena dopravy bude prirátaná v nasledovnej výške podľa preferencie kupujúceho, ceny sú uvádzané s DPH.
 2. Predávajúci môže zaslať tovar, ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.
 3. Bezplatné poštovné je možné uplatniť len v prípade, ak tak ustanoví predávajúci podľa určitej sumy nákupu na základe aktuálnej ponuky predávajúceho.
 4. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
 5. Cenník dopravy:
 • Kuriér SR - 3.9€ s DPH
 • Kuriér ČR/AT/HU/PL - 5.9 € s DPH
 • Poštovné poplatky do ostatných krajín sú kalkulované osobitne a budú oznámené kupujúcemu individuálne emailom.

Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný dodať produkty kupujúcemu v objednanom množstve a kvalite.
 2. Ak dodaný tovar nie je ten, o ktorý prejavil spotrebiteľ záujem a ktorý sa nezhoduje s popisom poskytnutým dodávateľom, náklady na jeho vrátenie a dodanie tovaru, ktorý zodpovedá zmluve znáša predávajúci.
 3. Predávajúci vyexpeduje kupujúcemu tovar k dodaniu spravidla do dvoch pracovných dní po prijatí elektronickej objednávky, najneskôr však do 30 dní od akceptovania objednávky. Ak by doba pre dodanie tovaru bola dlhšia, kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
 4. Predávajúci spracúva všetky prijaté objednávky v poradí, v akom sú mu doručované.
 5. V prípade špeciálnej požiadavky sa dodacia lehota môže predĺžiť, ak s týmto návrhom súhlasí aj kupujúci, ktorý bude o návrhu o predĺženie dodacej lehoty informovaný e-mailom.
 6. Ak predávajúci nemôže kupujúcemu objednaný produkt dodať, a to napriek skutočnosti, že došlo k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, je povinný o tom bezodkladne informovať kupujúceho a do 14 dní sa dohodnúť na ďalšom postupe alebo mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu za produkt, ak sa zmluvné strany nedohodnú na náhradnom plnení. Vrátením zaplatenej kúpnej ceny zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim automaticky zaniká.
 7. Miestom dodania objednaného produktu je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.
 8. Dodanie produktu predávajúci uskutoční prostredníctvom tretích osôb (prepravných a zásielkových spoločností).
 9. Dodanie produktu je uskutočnené aj jeho odovzdaním kupujúcemu na ním určenom mieste, resp. jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu.
 10. Prepravovaný produkt musí byť vhodne a bezpečne zabalený. Kupujúci by mal skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal ihneď po jeho doručení v prítomnosti zástupcu predávajúceho alebo doručovateľa. Kupujúci svojim podpisom prevzatia produktu na prepravnom/ dodacom liste potvrdzuje okrem dodania súčasne aj skutočnosť, že obal tovaru nebol porušený. V prípade zistenia existencie vady tovaru je zástupca predávajúceho alebo doručovateľ povinný umožniť kupujúcemu vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe vady tovaru. Na základe takto vyhotoveného záznamu môže následne kupujúci odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru s vadou a následne v zmysle týchto Všeobecných obchodných podmienok uplatniť reklamáciu vád tovaru u predávajúceho. V prípade, ak kupujúci odmietne prevziať dodaný tovar s vadou, všetky účelne vynaložené náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu znáša predávajúci.
 11. Účtovný doklad bude štandardne doručený elektronicky, ak kupujúci nepožiada o jeho doručenie v tlačenej forme.

Prevzatie produktu

 1. Kupujúci je povinný prevziať objednaný produkt, ktorý mu predávajúci doručil na miesto dodania určené v objednávke. V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar na mieste dodania a v dohodnutom časovom rozsahu dodania, predávajúci vyzve kupujúceho na opätovné doručenie tovaru v mieste určenom kupujúcom. V prípade takéhoto opätovného doručenia tovaru zapríčineného kupujúcim je kupujúci povinný uhradiť náklady za prvé ako aj za opakované doručenie tovaru.
 2. Zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kupujúceho jeho prevzatím, pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/ splnomocnenej osoby. Zodpovednosť za škodu na produkte prechádza na kupujúceho i dňom kedy kupujúci neprevzal produkt pri prvom pokuse o doručovanie.
 3. Vlastníctvo k produktu prechádza na kupujúceho momentom uhradenia kúpnej ceny.


Nevyzdvihnutie alebo odmietnutie objednanej zásielky

 1. Pri nevyzdvihnutí alebo odmietnutí objednanej zásielky, ktorá je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky zákazníka v internetovom obchode alebo na základe individuálnej písomnej dohody s predávajúcim, budeme požadovať náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov spojených s plnením z právoplatne vzniknutej kúpnej zmluvy- celú výšku poštovného + náklady na vrátenie zásielky na našu adresu cez prepravnú spoločnosť. Tým, že došlo k uskutočneniu objednávky, došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy podľa Občianskeho zákonníka.
 2. Zákazník je povinný tovar prevziať a zaplatiť, nakoľko zákon neumožňuje objednaný tovar neprevziať. Opätovné zaslanie tovaru je možné len po vzájomnej dohode.
 3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.


Odstúpenie od kúpnej zmluvy v 14-dňovej lehote

 1. Kupujúci - spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon") podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, ak si predávajúci splnil informačné povinnosti podľa tohto zákona. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľ povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom). Na tento účel môže spotrebiteľ použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý od nás obrdžal v elektronickej alebo papierovej podobe. Spotrebiteľ môže tiež vyplniť a zaslať Formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky. Ak spotrebiteľ využije túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy mu bezodkladne potvrdíme na trvalom nosiči (napríklad e-mailom). Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 3. Spotrebiteľ musí najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu.
 4. Odporúčame kupujúcim, aby tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku.
 5. Tovar nám nezasielajte na dobierku, zásielka nebude prevzatá. Vrátený produkt, prosím, zasielajte formu poštového balíka alebo prostredníctvom zásielkovej spoločnosti.
 6. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa: a) v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru: "keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar."; b) ak sa tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene: "keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar, ktorý bol dodaný ako posledný."; c) ak sa dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov: "keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete posledný diel alebo kus."
 7. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 8. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu - spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe uzavretej kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, akým bola uhradená kúpna cena a súvisiace náklady kupujúcim, ak kupujúci výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
 9. Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Lehota sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle tovar späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty, prípadne do tejto doby preukáže zaslanie tovaru predávajúcemu.
 10. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 11. Do zahraničia (mimo SR) vraciame peniaze za tovar iba bankovým prevodom.
 12. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru. Tovar by mal kupujúci v zmysle predchádzajúcej vety vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.
 13. Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva odstúpiť od zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky. V prípade, že tieto nebudú vrátené späť, budú tieto hodnoty chápané ako bezdôvodné obohatenie kupujúceho. V prípade odstúpenia od darovacej zmluvy nezaniká kúpna zmluva a zmluvy sú posudzované z tohto hľadiska samostatne.
 14. Možnosť odstúpenia od kúpnej zmluvy sa vzťahuje len na kupujúcich, ktorí majú postavenie spotrebiteľa v zmysle platných zákonných predpisov. Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich - podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.
 15. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže kupujúci odstúpiť od zmlúv, predmetom ktorých je:
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa
 • predaj tovaru vyrobeného na mieru
 • predaj tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa
 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

Tovar a vypísaný formulár o odstúpení od kúpnej zmluvy, ktorý si môžete vytlačiť a vypísať je potrebné zaslať na adresu:

FolkPets

Roľnícka 224

83107

Bratislava

Formulár o odstupení od kúpnej zmluvy môžete zaslať aj elektronicky na info@folkpets.sk .

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný: a) prevziať objednaný tovar; b) zaplatiť za prevzatý tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu.
 3. Predávajúci je povinný: a) dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, lehote, kvalite a zabaliť ho a zabezpečiť prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu; b) zaslať potvrdenie o uzavretí kúpnej zmluvy na trvalom nosiči, ako napríklad cez e-mail, toto potvrdenie musí obsahovať všetky povinné informácie vrátane formuláru na odstúpenie od kúpnej zmluvy; najneskôr spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu v elektronickej alebo písomnej forme všetky potrebné doklady na prevzatie a užívanie zakúpeného tovaru, a to najmä faktúru za tovar.


Všeobecné obchodné podmienky platné pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľmi

 1. Na zmluvné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu zo zmluvného vzťahu vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami - podnikateľmi, sa vzťahujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení.
 2. Kupujúci - podnikateľský subjekt môže bez peňažnej sankcie stornovať výlučne svoju objednávku uskutočnenú prostredníctvom objednávkového formulára, a to do 24 hodín odo dňa zadania platobného príkazu na zaplatenie kúpnej ceny, najneskôr však pred pripísaním kúpnej ceny na účet predávajúceho a zároveň je povinný o uvedenej skutočnosti písomne (e-mailom) upovedomiť predávajúceho na e-mailovú adresu info@folkpets.sk .
 3. V prípade akceptácie cenovej ponuky predávajúceho zaslaním potvrdzujúceho emailu, stornovanie nie je možné.
 4. Ak dôjde k stornovaniu objednávky po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho, prípadne ak kupujúci - podnikateľ nesplní svoju oznamovaciu povinnosť, predávajúci nie je povinný storno objednávky akceptovať a má sa za to, že kúpna zmluva bola riadne uzatvorená.


Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie

Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP je aj Reklamačný poriadok, ktorý je s ohľadom na práva kupujúceho a lepšiu prehľadnosť uvedený v samostatnom dokumente.


Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim.
 2. V prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje oboznámenie sa so znením všeobecných obchodných podmienok ako aj reklamačných podmienok.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu www.folkpets.sk .


Znenie týchto Všeobecných obchodných podmienok je účinné od 20.03.2020

Verzia dokumentu: VOP 03/20