Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Týmito zásadami sa stanovujú pravidlá pre získavanie a spracúvanie Vašich osobných údajov ako dotknutých osôb, a to prostredníctvom internetovej stránky  www.folkpets.sk

Predávajúci - Mgr. art. Marek Šalata, Veličná 76, 02754, Veličná, IČO: 52102955, DIČ: 1086469890, zapísaný v Živnostenskom registry Okresného úradu Dolný Kubín, číslo živnostenského registra 530-12386, spracúva Vaše osobné údaje ako prevádzkovateľ.

 1. Získavanie a spracúvanie Vašich osobných údajov sa riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie") a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon").
 2. Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečnosť Vašich osobných údajov. Za tým účelom uplatňujeme primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom zaistiť primeranú úroveň bezpečnosti. Internetová stránka slúžiaca na prevádzku internetového obchodu je zabezpečená SSL certifikátom.

Účel spracovania

 1. Vaše osobné údaje budeme spracovávať za účelom realizácie Vašich objednávok, objednaných služieb, vystavenia daňového dokladu, riešenia odstúpenia od zmluvy alebo prípadnej reklamácie a pre účely doručenia objednávok na Vašu kontaktnú adresu. Bez ich poskytnutia totiž nemôžeme platne uzavrieť zmluvu a nebude ju možné ani riadne splniť, t.j. zabezpečiť doručenie objednaného tovaru. Vaše osobné údaje spracúvame výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý sme ich zhromaždili.
 2. Plnenie zmluvy - Vaše osobné údaje spracúvame, aby sme Vám mohli poskytnúť naše služby spočívajúce v dodaní Vami vybraného tovaru za Vami zvolených podmienok dodania.
 3. Oprávnené záujmy- Podľa Nariadenia možno osobné údaje spracúvať už aj na sledovanie našich oprávnených záujmov, akými sú poskytovanie a zdokonaľovanie služieb podľa Vašich potrieb a preferencií a na zlepšovanie a personalizáciu našich služieb a niektorých marketingových činností.
 4. Splnenie zákonnej povinnosti - Údaje o Vás a Vašich objednávkach uchovávame pre potreby účtovníctva a sprístupnenia štátnym alebo iným orgánom, ktoré vykonávajú dohľad nad našou činnosťou.

Rozsah spracovania

 1. Spracovávame nasledujúce zákaznícke údaje, ktoré sú potrebné pre realizáciu objednávok a ktoré nám poskytujete vedome: meno, priezvisko, ulica a súpisné číslo, poštové smerovacie číslo, mesto, štát, telefónne číslo, e-mailová adresa, resp. aj názov spoločnosti, IČO, IČ DPH. Údaje, ktoré nám poskytujete nevedome: IP adresa.

Prenos osobných údajov do tretích krajín

 1. V súčasnosti neuskutočňujeme prenos osobných údajov do tretích krajín.

Tretie strany

 1. Vaše osobné údaje poskytujeme spoločnostiam, ktoré ich pre nás spracúvajú v postavení sprostredkovateľa, podľa našich pokynov a v súlade s príslušnou legislatívou, a to najmä za účelom plnenia našich zákonných povinností alebo za účelom plnenia kúpnej zmluvy a elektronickej objednávky, ktorú sme s Vami uzavreli:
 • Webnode AG, so sídlom Gartenstrasse 3, 6304, Zug, Švajčiarsko - systém e-shopu
 • Heureka Group a.s., IČO: 078 22 774 - porovnávač cien
 • Google Analytics - spoločnosť, ktorú využívame na analýzu návštevnosti na našej internetovej stránke
 • Zásielkovňa s. r. o. - so sídlom Muchovo námestie 3624/8, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999 - spoločnosť, ktorá pre nás zabezpečuje doručenie objednaného tovaru

Ako dlho uchovávame Vaše údaje

 1. Osobné údaje, ktoré súvisia s Vaším užívateľským účtom, uchovávame, pokiaľ si konto nezrušíte. Vaše osobné údaje týkajúce sa vybavenej objednávky uchovávame počas nevyhnutnej doby, ktorou je spravidla desať rokov od jej doručenia. Ak využívame Vaše údaje na základe Vášho súhlasu, ako napríklad v prípade zasielania obchodných informácií, uchovávame ich, až kým svoj súhlas neodvoláte. Údaje využívané na základe nášho oprávneného záujmu uchovávame, pokiaľ trvá dôvod ich spracúvania.

Používanie cookies

 1. Cookies sú drobné textové súbory ukladané do Vášho počítača. Ukladá ich internetový prehliadač na žiadosť jednotlivých webových stránok, ktoré si prehliadate. Webové stránky si môžu spätne vyžiadať obsah súboru. Podľa neho zistia, ktoré stránky ste navštívili, či máte niečo v košíku alebo či ste prihlásení. Cookies sú nutné pre správne fungovanie väčšiny rozsiahlejších stránok na internete.
 2. O použití cookies na našich webových stránkach Vás informujeme prostredníctvom informačného banneru, ktorý sa vždy zobrazí pri prvej návšteve príslušného webu a zároveň tiež po tom, čo došlo k odstráneniu predtým uložených súborov cookies z Vášho zariadenia.
 3. Aké typy súborov používame? Na súbory cookies sa v našom internetovom obchode môžeme pozerať podľa doby platnosti alebo podľa účelu:
 • krátkodobé cookies - platia po dobu Vašej návštevy a niekoľko minút po opustení stránok www.folkpets.sk strácajú platnosť. Pomáhajú základným funkciám obchodu.
 • dlhodobé cookies - platia niekoľko dní až mesiacov. Zjednodušujú nastavenie obchodu, keď sa vrátite, pomáhajú s prihlásením alebo s pripomenutím ponuky eshopu www.folkpets.sk v reklamných plochách iných stránok.
 • kľúčové (funkčné) cookies - bez nich nebude obchod správne fungovať. Môže Vám napríklad miznúť obsah košíku alebo nebudete môcť zostať prihlásení.
 • analytické - umožňujú sledovať návštevnosť stránok a využívanie rôznych funkcií. Podľa nich sa snažíme internetový obchod www.folkpets.sk zlepšovať, aby s ním boli užívatelia spokojnejší.
 • trackovacie a remarketingové - pomáhajú nám optimalizovať ponuku pre zákazníkov a osloviť ich v reklamných plochách na iných webových stránkach.
 • konverzné - slúžia k vyhodnoteniu toho ako funguje reklama a rôzne cesty, ako sa užívatelia na www.folkpets.sk dostávajú.

Cookies tretích strán


 1. Aby bolo možné prispôsobiť našu ponuku potrebám užívateľa, naša internetová stránka zhromažďuje, pomocou softvéru Google Analytics od spoločnosti Google, Inc. dáta o používaní internetovej stránky, pričom sa využívajú cookies. Zhromaždené dáta sa vyhodnocujú v anonymnej podobe, vo forme štatistík, za účelom skvalitnenia služieb. Ďalšie informácie o získavaní a používaní údajov spoločnosťou Google, Vašich právach a o ochrane súkromia nájdete v ustanoveniach o ochrane dát na webových stránkach spoločnosti Google.

Vypnutie ukladania cookies


 1. Povoliť alebo odmietnuť cookies na webových stránkach, ktoré navštívite, môžete aj zmenou nastavení Vášho internetového prehliadača. Pozrite sa do nápovede vo svojom prehliadači a postupujte podľa uvedených pokynov. Majte na pamäti, že s vypnutými cookies sa môže významne znížiť komfort používania našej stránky.

Vaše práva

 1. Ako dotknutá osoba máte právo požiadať nás o:
 • informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame
 • prístup k osobným údajom týkajúcim sa Vašej osoby,
 • opravu Vašich osobných údajov, ktoré sú nesprávne alebo doplnenie neúplných osobných údajov,
 • vymazanie Vašich osobných údajov, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich získali a spracúvali;
 • obmedzenie spracúvania, a to najmä vtedy, ak sú spracúvané osobné údaje nesprávne, spracúvanie je protizákonné alebo pominul účel spracúvania osobných údajov;
 • prenosnosť osobných údajov, t.j. máte právo získať od nás osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli a tieto preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi.
 • okrem toho máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú a ktoré spracúvame na základe sledovania našich oprávnených záujmov.
 • sťažnosti alebo pripomienky môžete posielať na info@folkpets.sk alebo písomne na našu korešpondenčnú adresu. Pri Vašej žiadosti, prosím, uveďte Vaše meno, priezvisko a adresu, aby sme vedeli overiť Vašu totožnosť a neposkytli Vaše osobné údaje neoprávnenej osobe. Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s platnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov, máte právo podať sťažnosť na hlavný dozorný orgán - Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky:

https://dataprotection.gov.sk

Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27

tel. číslo: +421 /2/ 32313214

E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Záverečné ustanovania

 1. Pri poskytovaní osobných údajov sa zaväzujete poskytnúť nám údaje správne a aktuálne.
 2. Predávajúci sa zaväzuje, že získané údaje poskytnuté kupujúcim pri objednávaní, budú slúžiť výlučne pre potreby predávajúceho. Poskytnutie údajov je z Vašej strany dobrovoľné. Vaše osobné dáta považujeme za prísne dôverné, sú uložené v našej databáze.
 3. Tieto Zásady sú verejne prístupné na internetovej stránke www.folkpets.sk. Tieto zásady ochrany súkromia a osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.folkpets.sk.
 4. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek zmeniť znenie týchto zásad ochrany súkromia a osobných údajov.


Znenie týchto Zásad ochrany osobných údajov je účinné od 20.03.2020

Verzia dokumentu: OU3/20